Klikkaa, kun tarvitset teknistä tukea tai huoltoa! Service Desk Canon-huolto Etätuki

Printcomin asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

1 Rekisterinpitäjä


Printcom Center Oy
Torikatu 4, 45100 Kouvola
puh. 020 756 2460
etunimi.sukunimi@printcom.fi
www.printcom.fi


2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Jyri Paasonen
puh. 045 257 3488
jyri.paasonen@printcom.fi

 

3 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavana Printcom Center Oy:ssä toimii Jyri Paasonen, puh. 045 257 3488.

 

4 Rekisterin nimi

Rekisterin nimi on asiakasrekisteri.


5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste


Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakassuhteen sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi. Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaiden ja sidosryhmien lähteistä.

Henkilötietoja kerätään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti eikä niitä missään tilanteessa käytetä, muuteta tai siirretä eri tavalla kuin tässä tietosuojaselosteessa on mainittu.


6 Rekisterin tietosisältö


Rekisteri pitää sisällään Printcom Center Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, kieli, asiakasryhmä sekä muut asiakassuhteen hoitamiseen liittyvät tiedot.


7 Säännönmukaiset tietolähteet


Asiakasrekisterin henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään.


8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset


Tarvittavia asiakastietoja voidaan luovuttaa laillisiin käyttötarkoituksiin viranomaisille. Tietoja voidaan siirtää myös Printcom Center Oy:n markkinointirekisteriin. Printcom Center Oy luovuttaa yksittäistapauksessa asiakkaan tiedot osoitetulle osapuolelle, jos asianomainen pyytää Printcom Center Oy:tä toimimaan edellä mainitulla tavalla tai jos lainsäädäntöön perustuen lainvoimainen viranomainen vaatii Printcom Center Oy:tä luovuttamaan erikseen yksilöidyn tiedon Printcom Center Oy:n hallussa olevasta tietokannasta.


9 Tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle


Tietoja ei siirretä kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle.


10 Tarkastusoikeus


Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Lisäksi hänellä on riittävän tarkan ja yksilöidyn tarkastuspyynnön tehtyään oikeus saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti, allekirjoitettuna rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle ja liittää mukaan kopio kuvallisesta henkilötodistuksesta.


11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista ja poistamista


Rekisterinpitäjän on korjattava asianomaisen osoittama virheellinen tieto henkilötietorekisterissä. Rekisterinpitäjällä on myös omatoimisen toiminnan kautta velvoite tarkastaa tietojen asiallisuus ja ajantasaisuus rekisterissä. Rekisteröity voi myös vaatia rekisterinpitäjää poistamaan itseään koskevat tiedot rekisteristä. Tietosuojavastaava johtaa toimenpiteen käsittelyä.


12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn rajoittamista. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä, automaattista päätöksentekoa ja profilointia.


13 Tietojen poistaminen ja säilytysaika


Printcom Center Oy poistaa rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsitellylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta. Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen voimassaolon ajan sekä sen jälkeen tarpeellisen ajan takuu- ja virhevastuiden hoitamiseksi.

Henkilötiedot tuhotaan ylikirjoittamalla, kun tietojen käsittelylle tai säilyttämiselle ei ole enää perustetta. Tietoja ei kuitenkaan poisteta, jos laissa määrätään eri tavalla tai toimivaltainen viranomainen on käynnistänyt prosessin, joka edellyttää Printcom Center Oy:tä säilyttämään tietoja tai muu taho on hakenut Suomen oikeudelta turvasuojaamispäätöstä tiedoille.


14 Tietosuojaselosteen hyväksyntä


Tietosuojaseloste on hyväksytty jatkuvana ja tarkastettu 1.5.2018.